Para ser socio de la APIT – Galicia es necesario poseer la tarjeta que nos acredita como guías de turismo. En nuestra comunidad autónoma la Xunta de Galicia está obligada a convocar las pruebas de habilitación en un período de dos años como mínimo y de tres como máximo desde la última convocatoria.

Si ya tienes la tarjeta de habilitación puedes escribir al mail de la asociación o llamar a nuestro teléfono para solicitar información o enviar tus datos.

Si estás interesado en convertirte en un guía de turismo de Galicia debes saber que para poder presentarte a las pruebas de habilitación es necesario cumplir los seguintes requisitos en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes:

a) Ser mayor de edad.
b) Tener la nacionalidad de un país miembro de la Unión Europea, de un país asociado al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o de un país con convenio de reciprocidad con España en este ámbito.
c) Estar en posesión, como mínimo, de alguno de los siguientes títulos:
– Técnico/a superior en información y comercialización turística.
– Técnico/a en empresas y actividades turísticas.
– Gran Diploma del Centro Superior de Hostelería de Galicia.
– Cualquier otro título superior universitario, licenciatura o doctorado.
– En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero debes homologarlas.
d) No padecer ninguna enfermedad ni limitación física que pueda ser incompatible con las funciones de guía de turismo.
e) Acreditar el dominio de las lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia, es decir, gallego y castellano, y de alguna lengua estranjera de las que se soliciten. Se evaluarán inglés, francés, alemán, italiano, portugués y japonés. Los otros idiomas se evaluarán en función del número de solicitudes presentadas y de la valoración de la demanda turística de ese idioma.

A continuación reproducimos los títulos de los temarios cultural y de itinerarios y recursos de las últimas convocatorias en el gallego original de la publicación oficial:

Temario Cultural
1. Características xeográficas de Galicia: situación, principias trazos físicos. Galicia na Península Ibérica.
2. Estrutura socioeconómica de España. Economía de Galicia: dun país de base agraria á diversificación e modernización produtiva.
3. A poboación e a ocupación do espazo en Galicia. Estancamento demográfico e polarización do crecemento no litoral.
4. A Galicia prerromana. O megalitismo. A Idade do Bronce. A cultura castrexa. A influencia céltica.
5. A cultura galaico-romana. As vías. Asentamentos rurais e urbanos. A articulación político administrativa da Gallaecia. As explotacións mineiras. Cristianización e conflito priscilianista.
6. Séculos V-X. O reino suevo de Galicia. O proceso de feudalización. As relacións aristrocracia-monarquía- igrexa. A presencia normanda.
7. Arte medieval: o prerrománico en Galicia. O esplendor románico. O gótico.
8. Séculos XI-XIII: crecemento demográfico e expansión económica. Xelmírez. Reordenación do espazo político: a independencia de Portugal. A literatura medieval galaico-portuguesa. Os reis de Galicia e León Fernando II e Alfonso IX: o renacemento urbano.
9. Séculos XIV-XV: a Baixa Idade Media e a transición á Idade Moderna. O reino de Galicia na monarquía castelá. Crises económicas. Conflitos sociais e políticos. O comercio marítimo galego. Os Irmandiños.
10. O monacato en Galicia na Idade Media. As ordes militares e Galicia. Orixes e desenvolvemento da Universidade en Galicia.
11. A Galicia do antigo réxime. Desenvolvemento demográfico. Institucións político-administrativas. Fidalguía, foro e campesiñado. Peculiaridades do
mundo urbano. Transformacións agropecuarias.
12. A arte renacentista en Galicia. A arquitectura e escultura barroca en Galicia. Exemplos das súas manifestacións máis importantes.
13. A transición á Idade Contemporánea. A incipiente industrialización. A ilustración. A emigración. O agrarismo.
14. Modelos e evolución da arquitectura galega no século XIX. Clasicismo e academicismo. Eclecticismo e historicismo.
15. A literatura do Rexurdimento. Rosalía de Castro. Eduardo Pondal. Curros Enríquez.
16. Antecedentes da autonomía galega. O galeguismo. O século XX en Galicia e o proceso de modernización.
17. Arquitectura modernista en Galicia. A xeración Nós. O movemento renovador e de vangarda da arte galega. Tendencias actuais da arte e da literatura de Galicia. Grandes literatos galegos en lingua castelá.
18. Arquitectura popular galega. Materiais, elementos construtivos e tipoloxía da casa vivenda. Hórreos, cruceiros, petos de ánimas, fontes, o muíño.
19. Artesanía e oficios populares. A lingua galega.
20. O folclore: música e traxes típicos. Romarías e festas populares. Feiras. Crenzas. A gastronomía. Os viños. Principais aspectos da cociña e da viticultura de Galicia. Festas gastronómicas.

Temario de itinerarios e recursos turísticos.
21. Xestión, asesoramento e asistencia a grupos turísticos.
22. Recursos turísticos de Galicia. Trazos diferenciais da oferta turística galega. Diversificación e novas ofertas: termalismo, golf, turismo náutico, turismo rural, congresos e convencións. Turismo activo e de natureza.
23. Paisaxe e áreas naturais no litoral: rías, illas e praias, zonas húmidas e areais, acantilados.
24. Paisaxe e áreas naturais de interior: as montañas, os vales fluviais, os bosques e as lagoas.
25. Costa norte e Rías Altas desde Caión a Ribadeo.
26. Desde Fisterra a Caión. Especial significación da Costa da Morte.
27. As Rías Baixas. Desde Fisterra ao esteiro do Miño.
28. A Galicia interior: serras setentrionais. Dorsal galega. Penechaira galega. Depresión de Ourense, A Limia. Val de Monterrei. Val de Arnoia. Terras do Carballiño. Val do Ribeiro. Valdeorras. O chanzo de Santiago. Fosa Padrón-Tui. As bacías do Tambre e o Ulla. Serras meridionais.
29. As serras orientais e o macizo central ourensán.
30. Visita á cidade e provincia da Coruña.
31. Visita á cidade e provincia de Lugo.
32. Visita á cidade e provincia de Ourense.
33. Visita á cidade e provincia de Pontevedra.
34. Visitas ás cidades e vilas de Betanzos, Muros, Noia, Viveiro, Mondoñedo, Ribadavia, Allariz, Baiona e Cambados.
35. Visita á cidade e ría de Vigo. Tui e o Baixo Miño.
36. Visita á cidade de Santiago de Compostela.
37. O Camiño francés e outros tramos galegos dos Camiños de Santiago.
38. A zona de Monforte de Lemos e a Ribeira Sacra.
39. Rede viaria e sistemas de transportes.
40. Oferta de aloxamentos. Localización e características. Balnearios e mananciais de augas medicinais e termais.
41. Museos principais de Galicia.
42. As catedrais.
43. Os mosteiros.
44. Dolmes, petroglifos, castros. Exemplos máis relevantes.
45. Castelos, pazos, edificios civís máis relevantes. Temario de lexislación.
46. A Constitución española. Principios xerais. O Estatuto de autonomía de Galicia. Características xerais. Competencias da Comunidade Autónoma de
Galicia.
47. A Xunta de Galicia: estrutura e funcións das distintas consellerías. A Consellería de Innovación e Industria: estrutura e competencias.
48. Lei de ordenación e promoción do turismo en Galicia. Lexislación en materia de defensa do consumidor e do usuario.
49. Aspectos fundamentais da normativa reguladora de aloxamentos turísticos: establecementos hoteleiros, establecementos de turismo rural, apartamentos e acampamentos públicos de turismo.
50. Aspectos fundamentais da normativa reguladora dos establecementos de restauración.
51. Aspectos fundamentais da normativa reguladora das axencias de viaxes. Normativa reguladora da profesión de guía de turismo especializado de Galicia.
52. Os parques naturais, os espazos naturais en réxime de protección xeral, os espazos naturais das normas subsidiarias e complementarias de planeamento provincial. A Rede Natura. Nocións xerais das leis de caza, pesca fluvial, patrimonio cultural de Galicia e protección do Camiño de Santiago.